Wednesday, 24 October 2012

Soalan Target SEJARAH SPM 2012


TAJUK-TAJUK FOKUS
SEJARAH KERTAS  2  SPM 2012
TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN
BAB 1
Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal
·         Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam
·         Tamadun awal yang terbina di lembah sungai
·         Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal
·         Ciri tamadun awal
·         Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun

BAB 2
**Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan)
·         Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens, Yunani
·         Ciri pemerintahan demokrasi di Athens
·         Ciri pemerintahan republik di Rom
·         Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India
·         Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China
Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan)
·         Pembentukan undang-undang Yunani
·         Jenis dan ciri undang-undang Rom
·         Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India
·         Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China
·         Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara
Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa)
·         Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great
·         Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar
·         Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka
·         Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti
**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)
·         Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan
·         Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India
·         Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China
·         Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi
**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)
·         Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani
·         Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal
·         Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India
·         Pendidikan awam dalam tamadun China
BAB 3
Kerajaan Agraria dan Maritim
·         Ciri kerajaan agraria
·         Faktor  kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian
·         Ciri kerajaan maritim
·         Faktor  kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua
·         Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung
**Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
·         Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara
TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 2 SOALAN
BAB 4
Penyebaran Islam di Makkah
·         Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah
·         Rasional Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan dakwah secara rahsia
·         Tokoh awal yang memeluk Islam
·         Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
·         Langkah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi cabaran
BAB 5
Hijrah
·         Pengertian Hijrah
·         Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah
·         Peristiwa yang membawa kepada Hijrah
·         Kepentingan Hijrah kepada umat Islam
·         Nilai daripada peristiwa Hijrah
**Piagam Madinah
·         Maksud Piagam Madinah
·         Kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial
·         Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah
·         Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara
·         Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk
**Penyebaran Islam Semasa di Madinah
·         Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam
·         Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam
·         Tujuan peperangan dalam Islam
·         Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang
·         Keburukan peperangan
·         Langkah mengelakkan peperangan
BAB 7
**Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
·         Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China
·         Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara
**Penyebaran Islam di Asia Tenggara
·         Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam
·         Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam
·         Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan mubaligh menyebarkan Islam
TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN
BAB 9
**Zaman Gelap di Eropah
·         Maksud Zaman Gelap
·         Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap
·         Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap
·         Keadaan sosial pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap
Gerakan Reformation
·         Maksud reformation
·         Faktor berlakunya gerakan reformation
·         Perkembangan gerakan reformation di Eropah
·         Kesan gerakan reformation
**Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan)
·         Gerakan Luddite
·         Langkah menghalang gerakan pekerja
·         Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja
·         Usaha membela nasib golongan pekerja
BAB 10
**Pembandaran di Tanah Melayu
·         Maksud pembandaran
·         Faktor kemunculan bandar baru
·         Fungsi bandar baru
·         Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan
·         Langkah mewujudkan pembandaran seimbang
Pendidikan vernakular di Tanah Melayu
·         Ciri pendidikan vernakular
·         Perkembangan sekolah Melayu
·         Perkembangan sekolah Cina dan Tamil
·         Perkembangan sekolah Inggeris
·         Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan
TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN
BAB 1
**Birokrasi Barat di Asia Tenggara
·         Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara
·         Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina
·         Kesan pelaksanaan sistem birokrasi
Nasionalisme di Asia Tenggara
·         Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
·         Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
·         Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
·         Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal
·         Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain
BAB 2
**Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an
·         Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an
·         Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu
·         Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu
·         Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an
·         Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini
**Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu
·         Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
·         Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
·         Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda
·         Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan
·         Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940
TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 3 SOALAN
BAB 3
Pembinaan Negara dan Bangsa
·         Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah
·         Maksud realpolitik
·         Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali
·         Kaedah pembinaan negara Islam Madinah
·         Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia
BAB 5
**Pakatan Murni
·         Maksud pakatan murni
·         Faktor yang mewujudkan pakatan murni
·         Langkah mewujudkan pakatan murni
·         Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni
·         Kejayaan pakatan murni
·         Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
·         Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid
·         Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
·         Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
·         Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
·         Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
BAB 6
**Pembentukan Malaysia 1963
·         Faktor  dan cadangan pembentukan Malaysia
·         Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
·         Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold
·         Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
·         Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
·         Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia
BAB 8
**Perpaduan Kebangsaan
·         Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan
·         Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
·         Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Ciri Kebudayaan Kebangsaan
·         Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan
·         Kepentingan perpaduan
Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan
·         Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956
·         Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
·         Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
·         Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib
·         Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965
·         Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
·         Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988
Wawasan 2020
·         Konsep Wawasan 2020
·         Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020
·         Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020
·         Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
·         Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020
·         Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020
TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN
BAB 9
Blok Dunia dan Perang Dingin
·         Maksud blok dunia
·         Faktor kemunculan blok dunia
·         Sebab berlakunya perang dingin
·         Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
·         Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
·         Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga
**Dasar Luar Malaysia
·         Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
·         Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
·         Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
·         Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
·         Faedah mengadakan hubungan luar
Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)
·         Matlamat penubuhan ASEAN
·         Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
·         Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
·         Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN
**Cabaran Masa Depan
·         Kepentingan ICT
·         Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
·         Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
·         Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat
Langkah mewujudkan k-masyarakat

__________________
Tajuk Penting SPM 2012 Sejarah : Tingkatan 4 dan 5
TINGKATAN 4
BAB 1:
1. Tamadun Hwang Ho – Ciri/Sumbangan Politik & Ekonomi
BAB 2:
1.Tamadun Yunani – Pendidikan/Tamadun Rom – Perundangan
2.Tamadun India – Dinasti Maurya/Perang Kalinga/Asoka/Perdagangan/Pendidikan
3.Tamadun China – Sistem pemerintahan/Perundangan/Sumbangan Pertanian/Pendidikan
BAB 3:
1. Monumen/Candi/Batu Bersurat/Kedatangan Hindu Buddha/Peranan Bahasa Sanskrit/Pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan & Seni Bina.
2.Hubungan Luar Kerajaan Awal /Kedah Tua-Lembah Bujang
BAB 4:
1.Kepentingan wahyu pertama/wahyu kedua
BAB 5:
1. Perjanjian Aqabah 1 &2/ Hijrah/Piagam Madinah/Perang dalam Islam/Pembukaan semula Kota Makkah/Perjanjian Hudaibiyah.
BAB 6:
1. Khulafa al-Rasyidin -Abu Bakar/Umar/Uthman/Ali
2. Bani Abbasiyah – Sebab/Cara Dibentuk/Sumbangan ilmu pengetahuan
BAB 7:
1. Kedatangan Islam- Kesan Sistem pemerintahan/Perundangan/semangat Jihad/Pendidikan formal
2.Penyebaran Islam diAT/Peranan BM/Peranan Mubaligh
BAB 8:
1. Perdagangan- Semasa KMM/Kepentingan Mata wang/percukaian
2.Pengaruh Islam – Sistem pemerintahan/undang2/Bahasa & Seni bina/Gaya Hidup/Tulisan
3.Perkembangan pendidikan di AT
BAB 9:
1. Zaman Gelap/Persamaan Feudal/Reformation
BAB 10:
1. Kesan ekonomi- pengangkutan/Kesihatan/perbandaran/pendidikan vernakular/perkembangan mata wang/institusi kewangan/insurans
TINGKATAN 5
BAB 1:
1. Birokrasi Barat – Filipina/Thailand/Indonesia – Perubahan/Kesan
2. Nasionalisme Tahap 1 & 2 – Filipina/Thai/Indonesia
BAB 2:
1. Pemangkin nasionalisme/Gerakan Islah&Kaum Muda
2. Persatuan negeri – KMS/PASPAM/KMM/PM Sarawak
3.Persatuan Negeri Semasa Jepun
4.Peranan akhbar/Majalah/Novel
BAB 3:
1. Jemaah Menteri Kelantan
2. Undang Tubuh Terengganu
3. Sistem pemerintahan Negeri Sembilan
BAB 4:
1. PTM 1948 – Tuntutan /Tokoh/Kesan
BAB 5:
1. Suruhanjaya Reid- Matlamat/Isu
2. Perjanjian PTM 1957 – Kandungan/Kepentingan/Peranan Tokoh
BAB 6:
1. Pembentukan Malaysia- S/jaya Cobbold/Perkara 20/Cadangan/Reaksi Perjanjian/Akta Malaysia
BAB 7:
1. Senarai Persekutuan/Senarai Negeri/Senarai Bersama
2. Perlembagaan/Badan Pelaksana/Badan Perundangan/Pilihan Raya
BAB 8:
1. Pendidikan Kebangsaan – Sebelum Merdeka/Laporan Barnes/Laporan razak/Akta Pendidikan
2. Rancangan Pembangunan 5 Tahun – Tahap 1
3. Akta Bahasa Kebangsaan/Dasar Kebudayaan Kebangsaan/Sukan untuk semua
4.Wawasan 2020
BAB 9:
1. Perang Dunia Pertama – Faktor/Kesan
No comments:

Post a Comment

Your comments here